Learn to Speak Creole

 

 

Kèk fraz esansyèl an kreyòl / A few essential phrases in Creole

Bonjou / Greetings

 • Bonjou / Hello, good morning (avan midi / before noon).
 • Bonswa / Hello, good afternoon, good evening (apre midi, aswè / after noon, evenings).
 • Pwovèb yo / Proverbs: “Bonjou” louvri pòt la / “Bonjou” opens the door.  “Bonjou” se paspò m / “Bonjou” is my passport.
 • Li empòtan wè Jezikri nan je lòt moun / It’s important to see Christ in the other person’s eyes.

 

Moun mo / People words

 • Mesye / sir.  Madam / ma’am.  Pitit / child, little one.  Timoun / child or children.  Ti / teenager.  Etidyan / student.  Tout moun / everybody, all y’all.

 

Pou mande ki jan lòt moun ap fè / To ask how the other person is doing

Kesyon / Questions:

 • Sa k pase? / How’re ya doing’?  (Mwens fòmèl / less formal).
  Kouman ou ye?  Ki jan ou ye? / How are you? (Pi fòmèl / More formal).
  Ban m nouvèl ou / Tell me about yourself (in detail).  Epi fanmi ou? / And your family?

Repons / Responses:

 • Mwen O.K.! / I’m O.K.!  Mèsi.  E ou menm? / Thank you.  And you?
 • M ap boule! / I’m doing well!  (Literally, “I’m on fire!”)  Used in response to “Sa k pase?”
 • Mwen pa pi mal / I’m not too bad.  M ap kenbe / I’m hanging in there.
 • Mwen kontan wè ou / I’m happy to see you.

 

Pou fè entwodiksyon / To make introductions

Kesyon yo / questions:

 • Koumen ou rele?  Ki jan ou rele? / What is your name?  Ki jan li rele? / What is his/her name?  Ki jan yo rele? / What are their names?
 • Ki bò nou ye? / Where are you from?
 • Ki kote ou te fèt? / Where were you born?
 • Konbyen frè ak sè ou genyen? / How many brothers and sisters do you have?
 • Ou gen timoun? (manman, papa, matant, tonton, granparan?) / Do you have any children? (mother, father, aunt, uncle, grandparent?).
 • Ki sa kè kontan nan kominote ou ?  Epi defi yo? / What are the joys of your community?  And the challenges?

Repons:

 • Mwen rele Pòl / My name is Paul.  Li rele Reveran Jenny / She’s Mother Jenny.  Yo rele / Their names are Carol, Libby, Paulette, Ana, Debbi, Jen, ak Peter.
 • Nou soti nan Virginia / We’re from Virginia.
 • Mwen te fèt nan California / I was born in California.  E ou menm?
 • Mwen gen de frè ak yon sè / I have two brothers and one sister.

 

Politès / Politeness / Ki jan ou mande bagay / How to ask for things

 • Wi / yes.  Non / no.  Mèsi / Thank you.  Mèsi anpil / Thanks very much.  Eskize mwen (Eskize m) / Excuse me.  Pa jodi a, mèsi / Not today, thanks.

 

Translate »